Regulamin konkursu – wygraj książkę “Zrozumieć insulinooporność…”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem konkursu na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) jest Monika Prusaczyk, Dieta z głową, NIP: 6443464842 oraz Magdalena Słota, Dieta z głową, NIP: 6462664476.

2. Fundatorem nagród jest Organizator. 

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu. 

6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu www.facebook.com/dietazglowa (zwanej dalej “Fanpage”). 

8. Konkurs ma na celu podniesienie motywacji do zmiany wśród Uczestników konkursu.

9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.


§2. UCZESTNICY KONKURSU


1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie dorosłe osoby fizyczne, będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy regulamin (dalej zwany: „Uczestnik”). 

2. Uczestnik oświadcza, że: a. jest osobą pełnoletnią, powyżej 18 r.ż., b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook; e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.


§3. NAGRODA


1. W Konkursie przewidziano nagrody dla 3 osób (zwanych: „Uczestnikiem” ), które napiszą 3 najlepsze komentarze pod postem konkursowym. Nagrodą jest książka “Zrozumieć insulinooporność – poradnik dla pacjentów z insulinoopornością, otyłością i zespołem metabolicznym” Macieja Jędrzejowskiego, usługę dostarczy Organizator: Monika Prusaczyk i Magdalena Słota, za pośrednictwem przesyłki pocztowej.

2. Uczestnik zobowiązuje się do podania adresu do wysyłki. 

3. Informacja o Nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanym w serwisie Facebook, na fanpage’u www.facebook.com/dietazglowa.

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju. 

5. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody. 


§4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU


1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/dietazglowa

2. Konkurs trwa od dnia 1 grudnia 2021 r. od godz. 18:00 do dnia 5 grudnia 2021 r. do godz. 21:00.


§5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Zadaniem Uczestnika Konkursu  jest zamieszczenie (w formie komentarza pod postem konkursowym opublikowanym na Fanpage’u Organizatora) www.facebook.com/dietazglowa odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

  1. Organizator zastrzega sobie sposób, w jaki zostaną nagrodzeni Uczestnicy.

  2. Organizator sprawdza zgodność komentarzy Uczestników z regulaminem. Jeśli komentarze nie spełniają jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć je z konkursu na zasadach opisanych w §7 poniższego regulaminu,

  3. czas trwania konkursu określony jest w treści posta konkursowego. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook, 

  4. po zakończeniu Konkursu, spośród komentarzy przesłanych w trakcie jego trwania, Organizator wybierze 3 (trzy) zwycięskie komentarze, 

  5. w czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może przesłać tylko 1 (jeden) komentarz

  6. informacje o Zwycięzcy w danym Konkursie, zostaną opublikowane w dniu 6 grudnia 2021 r. o godzinie 9.00 na Facebook’u Organizatora. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/dietazglowa.


§6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD


1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu. 

3. O przyznaniu nagród decyduje Organizator w drodze: analizy komentarzy, napisanych zgodnie z w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

4. Spośród komentarzy Organizator wyłoni trzech zwycięzców.

5. Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebook’u lub za pośrednictwem maila na adres: kontakt@dietazglowa.pl, w celu ustalenia szczegółów przesłania nagrody. 

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona w poście, na stronie www.facebook.com/dietazglowa. 

7. Warunkiem odebrania nagród przez Zwycięzcę jest przesłanie do 1 stycznia 2022 r. do godziny 18:00 wiadomości prywatnej z następującymi danymi: Imię i nazwisko, adres do wysyłki, adres mailowy.

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.


§7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne. 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy: 

a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); 

b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka; 

c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich; 

d. ingerują w mechanizm działania Konkursu; 

e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka. 


§8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagród wyróżnionym  Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. 

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.


§9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni od dnia ogłoszenia wyników. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

3. Reklamacja w formie wiadomości prywatnej na Facebooku, powinna zawierać dane osobowe osoby składającej reklamację i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika Konkursu. 


§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.facebook.com/dietazglowa.

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.)