Regulamin sklepu internetowego

 1. Regulamin sklepu internetowego „dietazglowa.pl”
 2. Regulamin korzystania z usług dietetycznych w ramach konsultacji indywidualnych

Ad. 1. Regulamin sklepu internetowego „dietazglowa.pl”

§1 Podstawowe definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Warunki świadczenia usług
§4 Warunki umowy
§5 Realizacja zamówienia
§6 Dostawa
§7 Metody płatności
§8 Rękojmia
§9 Odstąpienie
§10 Postępowanie reklamacyjne
§11 Odpowiedzialność
§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§13 Postanowienia końcowe

Wstęp

            Szanowny Kliencie niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej, zasady realizacji tych umów w tym dostawy, prawa i obowiązki wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. Regulamin składa się z czterech głównych części:

a)     w § od 1 do 3 – znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu;

b)     w § do 4 do 7 – został opisany proces nabycia Produkt/Usług;

c)     w § od 8 do 12 – zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości Produktów/Usług jak i prawo odstąpienia od umowy;

d)     w § 13 – zawarto wszystkie pozostałe uregulowania.

§1 Podstawowe definicje

1.     Sklep internetowy – https://dietazglowa.pl/

2.     Sprzedawca – Dieta z Głową Magdalena Słota, NIP: 6462664476, tel. 793 430 362

3.     Adres Sprzedawcy – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Sprzedawcy rozumie się przez to następujące dane:

a)     siedzibę: ul. Tysiąclecia 22/85, 40-871 Katowice

b)     adres mailowy: magdalena@dietazglowa.pl

4.     Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.

5.     Konsument – art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie w/w Sklepu internetowego zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

7.     Produkt/Usługa – rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego tj. jadłospisy, e-booki, kursy, współpraca indywidualną.

8.     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego określające: rodzaj i ilość Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktu, miejsce wydania Produktu oraz dane Klienta.

9.     Formularz zamówienia – elektroniczna usługa, formularz na nośniku elektronicznym dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia, między innymi za pomocą dodawania Produktów do elektronicznego koszyka oraz określający  warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.

10.  Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zamówienie złożone przez Klienta Sklepu internetowego  zostanie skompletowane przez Sprzedawcę i wysłane na adres poczty elektronicznej.

11.  Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

12.  Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa  – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

15.  Przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, jeśli dokona zakupu, który nie ma związku z prowadzoną przez niego działalnością posiada prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

16.  Dla przypomnienia. W związku z nowymi przepisami Kodeksu cywilnego ustawodawca zaplanował także dodanie art. 38a do Ustawy o prawach konsumenta, który umożliwi jednoosobowym firmom korzystanie z 14 dniowego prawa zwrotu – w poniższym brzmieniu: ,,Art. 38a Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”

17.  Art. 556(4) Zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

18.  Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w oparciu o CEiDG — Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej — a konkretnie o wpisane tam kody PKD określające rodzaje działalności gospodarczej.

19.  Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność uzyskają uprawnienia w zakresie:

·       niedozwolonych klauzul stosowanych we wzorcach umownych;

·       rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;

·       roszczenia regresowego do poprzedniego sprzedawcy w związku z wykonaniem reklamacji konsumenta;

·       prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni;

20.  Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 385(1)-385(3) k.c. [dotyczących niedozwolonych postanowień umownych] stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

21.  Nowy art. 385(5) k.c. dotyczy tylko niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych). Przepisy o klauzulach abuzywnych będą po 1  stycznia 2021 r.  stosowane do jednoosobowych przedsiębiorców. Katalog przykładowych dwudziestu trzech klauzul abuzywnych zawarty jest w art. 385(3) k.c. Z kolei w aktualnej wersji rejestru klauzul abuzywnych prowadzonego przez Prezesa UOKiK.

22.  Nowe regulacje będą miały zastosowanie do umów zawartych Art. 62 W ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495) wprowadza się następujące zmiany:

23.  Przepisów art. 385[5], art. 556[4], art. 556[5] i art. 576[5] ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

24.  Przepisu art. 38a ustawy zmienianej w art. 55 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

25.  Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą nadal nie będą mogli korzystać z pomocy instytucji wspierających konsumentów w ochronie ich praw, w tym z pomocy Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumenta czy UOKIK.

§2 Postanowienia ogólne

26.  Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są  przewidziane między innymi Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119).. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi/Produktu. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.

27.  Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Informujemy, że zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt.

28.  Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).

29.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Dieta z Głową Magdalena Słota, ul. Tysiąclecia 22/85, 40-871 Katowice, NIP: 6462664476, magdalena@dietazglowa.pl nr tel. 793 430 362

30.  Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

a)     nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których sprzedawca prowadzi zbiór danych klientów w/w sklepu;

b)     uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez sprzedawcę;

c)     ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;

d)     uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

e)     uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

f)      poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

g)     żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

31.  Klientowi zgodnie z punktem 5 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.

32.  Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119).. Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.

33.  Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA.

34.  Klient korzystający z Usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.

35.  Wszystkie znajdujące się w sprzedaży Sklepu internetowego Produkty zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa (w tym sanitarnego). Informacje dotyczące Produktu znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.

§3 Warunki świadczenia usług

1.     Niniejszy Serwis internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienia są przyjmowane również mailowo i telefonicznie. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.

2.     Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia Klientowi Sklepu internetowego, umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.

3.     Usługa określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie, wymaga jednak dostępu do sieci internetowej.

4.     Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

5.     Klient finalizując zakup w odpowiednim okienku zamówienia zaznacza opcję „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez sklep moich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.” – jest ona niezbędna do zawarcia umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia, niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z odstąpieniem od zawarcia umowy.

6.     Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

§4 Warunki umowy

1.     Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu internetowego określając ilość Produktu jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego Produktu oraz  odpowiednio jego specyfikację.

2.     Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

3.     Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku, gdy przekazane w zamówieniu dane są niekompletne, niezgodne z prawdą lub w jakikolwiek inny sposób niejasne – Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia do momentu uzupełnienia lub wyjaśnienia danych.

4.     Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Produktu, jego specyfikację wraz z kosztami dostawy (jedynie gdy dostawa realizowana jest poza strefą bezpłatnych dostaw) oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

5.     W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji gdy jest to wyraźnie określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym zakupie.

§5 Realizacja zamówienia

1.     Sprzedawca rzetelnie realizuje zamówienia Klienta – każde zamówienie jest dla nas priorytetowe i bardzo ważne!

2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaproponowania klientowi możliwości wcześniejszego rozpoczęcia realizacji zamówienia (tj. dostawy produktów), jeżeli będzie miał taką możliwość techniczną.

3.     W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w pkt. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.

§6 Dostawa

1.     Dostawa Produktu odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w trakcie składania zamówienia.

2.     Zamówione Produkty dostarczane są bezpośrednio na adres mailowy Klienta wskazany w internetowym formularzu składanego zamówienia i potwierdzonego przez Klienta, jako adres do wysyłki.

§7 Metody płatności

1.     Sprzedawca umożliwia płatność za zamówiony Produkt w formie przedpłaty na rachunek bankowy (przedpłata zawsze jest konieczna).

2.      Magdalena Słota mBank:

93 1140 2004 0000 3002 7887 9412

3.     Płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.

4.      Zwrot nadpłaty nie dotyczy sytuacji, w której powstała ona na skutek przystąpienia Klienta do promocji. W takiej sytuacji Klient może wykorzystać nadpłatę tylko w ramach kolejnego zamówienia.

§8 Rękojmia

1.     Dostarczenie Produktu w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.

2.     Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta jeżeli Produkt konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową, posiada wady  fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Kupującemu, przy czym w razie wymiany Produktu termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a)    nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)   nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c)    nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)   została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3.     Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”). Jeśli konsument ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o wadach Produktu, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji.

4.     Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych Produktu, na prośbę i po ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, Produkt należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”) gdy tylko właściwości Produktu na to pozwalają.

5.     Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Konsumenta jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione.

6.     Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Produktu, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Produktu na nowy.

§9 Odstąpienie

1.     Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.

2.     Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta – „ o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.” – w takiej sytuacji prawo odstąpienia nie przysługuje.

3.     Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

4.     Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi  w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

5.     Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy według wyboru Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Sprzedawcy.

6.     Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

7.     Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Produktu oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.

8.     Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.     Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od niego Produkt, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów  dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.  Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

11.  Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

12.  Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

13.  Produkt należy dostarczyć na Adres Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”).

14.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Produkt, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.

15.  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

a)       o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)       w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)        w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§10 Postępowanie reklamacyjne

1.     Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak:  imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech Produkt zamawiany nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go Klientowi miał posiadać.

2.     Jeżeli Klientem jest Konsument, może zażądać wymiany Produktu na taki, który jest wolny od wad zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę, usunięcia wady albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

3.     Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej , uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie CD/DVD, odpowiadając na reklamację.) lub wiadomości e-mail jeśli klient wyrazi na to zgodę.

4.     W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji

§11 Odpowiedzialność

1.     Klient nie jest uprawniony do:

a)     zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;

b)     zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności sklepu.

2.      Zabronione jest zamieszczanie przez Klient treści:

a)     z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b)     zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;

c)     które mogą naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;

d)     obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;

e)     naruszających słuszne interesy Sprzedawcy;

f)      rozsyłanych lub umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego (niezamówionej informacji handlowej spam);

g)     naruszających w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

3.      W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klient, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

a)     zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

b)     zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

c)     zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

 1. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.

§13 Postanowienia końcowe

1.     Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.

2.     Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.

3.     Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

4.     Właściciel sklepu, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:

·              podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;

·              osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.

·              Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;

·              dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)

·              osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”

5.     W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego sklepu nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.

6.     Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

7.     W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:

a)     Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.).

b)     Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

c)     Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

d)     Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);

e)     Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

f)      Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),

g)     Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

8.     Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).

9.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

a)     zmiany przepisów prawa;

b)     zmiany sposobów płatności i dostaw;

c)     zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,

d)     zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

10.  Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca o zamierzonej zmianie informuje na stronie sklepu co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę od najbliższego możliwego terminu.

11.  Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

12.  Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

13.  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

14.  Klienci w/w sklepu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii Prawnej LEGATO.

15.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2020 r.

Ad. 2. Regulamin korzystania z usług dietetycznych w ramach konsultacji indywidualnych

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez Dieta z Głową – Dietetyk Magdalena Słota i Dietetyk Monika Prusaczyk na rzecz Pacjentów. 
 2. Regulamin dotyczy konsultacji indywidualnych online i przygotowanych jadłospisów. 
 3. Każdy pacjent korzystający z usług dietetycznych serwisu Dieta z Głową godzi się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Jeżeli Pacjent nie zgadza się z którymś z postanowień wymagane jest poinformowanie o tym Dietetyka i złożenie stosownego oświadczenia. 
 4. Nie podejmujemy współpracy z osobami poniżej 18 roku życia.
 5. Dane osobowe Pacjentów przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Dane przechowywane na komputerze są szyfrowane. Cała treść polityki prywatności dostępna jest na stronie: https://dietazglowa.pl/polityka-prywatnosci/ 
 6. Pacjent przed rozpoczęciem współpracy wypełnia wywiad medyczno-żywieniowy. Link do wywiadu Dietetyk przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pacjent wypełnia wywiad zgodnie ze stanem swojej wiedzy, podając prawdziwe informacje, które wykorzystane są przez Dietetyka do ułożenia indywidualnego planu żywieniowego. Istotnym elementem jest wypełnienie wywiadu przez Pacjenta w sposób wyczerpujący, dokładny i rzetelny. Pacjent wraz z wywiadem przesyła do Dietetyka: dzienniczek żywieniowy z 3 dni oraz wyniki badań laboratoryjnych. Dietetyk za pomocą poczty elektronicznej informuje wcześniej jakie badania warto wykonać przed konsultacją. 
 7. Dietetyk w czasie pierwszej konsultacji indywidualnej dopytuje bardziej szczegółowo o informacje z wywiadu, dzienniczka żywieniowego oraz przesłane wyniki badań, dotyczące: stanu zdrowia, upodobań kulinarnych, stylu życia, poziomu aktywności fizycznej i inne, które są niezbędne do przygotowania planu dla Pacjenta oraz sformułowania indywidualnych zaleceń żywieniowo-zdrowotnych.
 8. W przypadku udzielenia przez Pacjenta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej stanu zdrowia, a także niepoinformowania o zmianie stanu zdrowia, Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Pacjenta ułożonej diety. 
 9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pacjenta co do zastosowania indywidualnej diety ułożonej przez Dietetyka, Pacjent powinien przed jej wprowadzeniem skonsultować się z lekarzem. 
 10. Jeśli podczas wywiadu medyczno-żywieniowego Pacjent nie udzielił pełnej informacji dot. preferencji smakowych czy stanu zdrowia może uzupełnić brakujące informacje PRZED rozpoczęciem układania diety przez Dietetyka. Jeśli te informacje zostaną przekazane po ułożeniu i przesłaniu planu żywieniowego – Dietetyk nie będzie przeznaczał dodatkowego czasu na dokonywanie zmian. Dlatego tak ważne jest rzetelne wypełnienie wywiadu. Jeżeli Pacjent decyduje się na nowy plan w związku z powyższymi zmianami stanu zdrowia, zobligowany jest do opłaty usługi ułożenia nowego planu żywieniowego. 
 11. W przypadku pytań lub uzasadnionej potrzeby Pacjent może kontaktować się z Dietetykiem za pośrednictwem: poczty e-mail, telefonicznie lub poprzez platformę Facebook, Instagram. W ramach pakietu współpracy możliwy jest jeden kontakt mailowy/tekstowy lub telefoniczny w tygodniu, na który Dietetyk przeznaczy 15 minut.
 12. Pacjent wyraża zgodę na terapię dietetyczną i zobowiązuje się stosować dietę wg wskazówek Dietetyka. 
 13. Pacjent zobowiązuje się informować Dietetyka o wszelkich problemach zdrowotnych, które następują w trakcie stosowania diety. 
 14. Dietetyk dysponując wszelkimi potrzebnymi informacjami, zobowiązuje się do ułożenia indywidualnego planu żywieniowego. Plan zostaje przesłany do Pacjenta za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 10 dni roboczych od daty pierwszej konsultacji. 
 15. Plan żywieniowy wraz z zaleceniami przesyłany jest na adres mailowy wskazany przez Pacjenta przy dokonywaniu zamówienia. 
 16. W przypadku pakietów współpracy, Pacjent jest zobowiązany do wykorzystania wszystkich jego elementów w terminach ustalonych wspólnie z Dietetykiem. 
 17. W przypadku konieczności odwołania ustalonego terminu konsultacji przez Pacjenta, dopuszcza się taką możliwość, pod warunkiem, że informacja taka zostanie przekazana Dietetykowi co najmniej 24 godziny przed planowaną konsultacją. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, konsultacja przepada. 
 18. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach konsultacja może być odwołana przez Dietetyka z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Wówczas wspólnie z Pacjentem zostaje ustalony nowy termin konsultacji. 
 19. Każdy plan żywieniowy jest tworzony indywidualnie dla danego Pacjenta na podstawie wywiadu medyczno-żywieniowego, dzienniczka żywieniowego i wyników badań.  Jeśli Pacjent chce zmienić potrawę z planu (inne gusta smakowe, upodobania) ma taką możliwość wg określonych zasad. W planie żywieniowym na 7 dni dopuszcza się możliwość zmiany 1 potrawy wg preferencji Pacjenta. W planie żywieniowym na 14 dni dopuszcza się możliwość zmiany 2 potraw na inne, wg życzenia Pacjenta. Za te zmiany Pacjent dodatkowo nie płaci. Zmiany potraw, o których mowa powyżej będą dokonywane przez Dietetyka w terminie 10 dni roboczych od przekazania informacji przez Pacjenta.  
 20. Każda większa zmiana planu żywieniowego będzie dodatkowo płatna, wg indywidualnych ustaleń z Dietetykiem. 
 21. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że przygotowana dla niego dieta (plan żywieniowy) została napisana z dbałością o jego zdrowie, według własnej oceny stanu zdrowia, wyników badań, opierając się na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu Dietetyka. Usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z racji tego, że ciało ludzkie jest złożone, a na efekt końcowy mają też wpływ inne czynniki środowiskowe, niezależne od diety. Dietetyk nie bierze odpowiedzialności za brak oczekiwanych efektów lub za negatywne skutki stosowania diety. Ponadto wizyty są oparte na przeświadczeniu, że Pacjent nie zataił żadnych informacji, a w wywiadzie medyczno-żywieniowym oświadczył wyłącznie prawdę. 
 22. Dietetyk może odmówić Pacjentowi wykonania usługi, w ściśle określonych sytuacjach:
  • jeśli zachowanie Pacjenta świadczy o tym, że jest on pod wpływem substancji odurzających, że jest on niepoczytalny bądź wykazuje zachowanie obraźliwe i naruszające dobra osobiste Dietetyka,
  • gdy Pacjent nalega, aby dieta była przygotowana wg przez niego wskazanych zasad, natomiast Dietetyk nie zgadza się z tymi propozycjami. Dietetyk odmówi, jeśli uzna, że proponowany przez Pacjenta sposób żywienia nie przyniesie pozytywnych korzyści zdrowotnych lub wpłynie na pogorszenie zdrowia. Dietetyk zaproponuje w zamian dietę zgodną z najlepszą wiedzą i swoim doświadczeniem w zawodzie,
  • jeśli wykonanie usługi mogłoby narażać zdrowie lub życie Pacjenta,
  • jeśli wykonanie usługi przewyższa umiejętności lub kompetencje Dietetyka. W tej sytuacji Dietetyk dokona zwrotu środków pieniężnych na rachunek bankowy osoby, która dokonała zakupu, bezpośrednio po ustaleniu, że do konsultacji nie powinno dojść. 

Każda usługa, konsultacja i wszystkie informacje z nimi związane są przygotowywane indywidualnie dla Pacjenta i stanowią własność intelektualną Dieta z Głową – podlegają stosownej ochronie. 

Zabrania się ich rozpowszechniania, kopiowania, odsprzedawania, udostępniania publicznie lub indywidualnie bez pisemnej zgody Dietetyka. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu, na Pacjencie będzie ciążyć odpowiedzialność karna oraz majątkowa. Pacjent ma prawo do pobierania, drukowania i przetwarzania materiałów otrzymanych od Dietetyka na własny użytek, pod warunkiem nie naruszania praw autorskich.